Controls of Nuclear Factor-Kappa B Signaling Activity by 5’-AMP-Activated Protein Kinase Activation With Examples in Human Bladder Cancer Cells
Bo-Hwa Choi, Da-Hyun Lee, Jin Kim, Ju-Hee Kang, Chang-Shin Park
Int Neurourol J. 2016;20(3):182-187.   Published online 2016 Sep 23     DOI: https://doi.org/10.5213/inj.1632718.359
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Antitumor effects of metformin are a result of inhibiting nuclear factor kappa B nuclear translocation in esophageal squamous cell carcinoma
Nobufumi Sekino, Masayuki Kano, Yasunori Matsumoto, Haruhito Sakata, Yasunori Akutsu, Naoyuki Hanari, Kentaro Murakami, Takeshi Toyozumi, Masahiko Takahashi, Ryota Otsuka, Masaya Yokoyama, Tadashi Shiraishi, Koichiro Okada, Isamu Hoshino, Keiko Iida, Aki
Cancer Science.2018; 109(4): 1066.     CrossRef
MFG-E8 inhibits Aβ-induced microglial production of cathelicidin-related antimicrobial peptide: A suitable target against Alzheimer’s disease
Xiaotian Xu, Xiaoying Cai, Yingting Zhu, Wen He, Qi Wu, Xiaolei Shi, Yannan Fang, Zhong Pei
Cellular Immunology.2018;[Epub]     CrossRef
MFG-E8 Selectively Inhibited Aβ-Induced Microglial M1 Polarization via NF-κB and PI3K-Akt Pathways
Xiaolei Shi, Xiaoying Cai, Wei Di, Jie Li, Xiaotian Xu, Aiwu Zhang, Weiwei Qi, Zhiming Zhou, Yannan Fang
Molecular Neurobiology.2017; 54(10): 7777.     CrossRef
Adropin Is a Key Mediator of Hypoxia Induced Anti-Dipsogenic Effects via TRPV4-CamKK-AMPK Signaling in the Circumventricular Organs of Rats
Fan Yang, Li Zhou, Xu Qian, Dong Wang, Wen-Juan He, Zhong-wei Tang, Jun Yin, Qing-Yuan Huang
Frontiers in Molecular Neuroscience.2017;[Epub]     CrossRef
Browning of Abdominal Aorta Perivascular Adipose Tissue Inhibits Adipose Tissue Inflammation
Run-Mei Li, Sui-Qing Chen, Ning-Xi Zeng, Shu-Hui Zheng, Li Guan, Hai-Mei Liu, Le-Quan Zhou, Jin-Wen Xu
Metabolic Syndrome and Related Disorders.2017; 15(9): 450.     CrossRef
Role of 5´-AMP-Activated Protein Kinase Activators in Regulating Nuclear Factor Kappa B Signaling
Tack Lee
International Neurourology Journal.2016; 20(3): 171.     CrossRef