Prevalence, Risk Factors, and Psychological Effects of Primary Nocturnal Enuresis in Chinese Young Adults
Hui Jie Hu, Zhen Wei Zhang, Yu Liang, Yan Yan Luo, Qi Feng Dou, Cui Ping Song, Hui Min Zhang, Ying Zhao, Guang Run Tian, Ke Zhang, Qiu Fang Mao, Jing Gui Song, Soren Rittig, Jian Guo Wen
Int Neurourol J. 2021;25(1):84-92.   Published online 2021 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5213/inj.2040398.149
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence and relevant factors of nocturia and its impact on sleep quality in Chinese university students
Yakai Liu, Zhenwei Zhang, Huijie Hu, Xiangfei He, Pengchao Xu, Qifeng Dou, Cuiping Song, Huiqing Zhang, Israel Franco, Konstantinos Kamperis, Søren Rittig, Jianguo Wen
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Sodium valproate-induced nocturnal enuresis in epilepsy: Three case reports and a review of the literature
Xiaorong Zhang, Wei Lu, Xiaoye Mo
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Limited caffeine consumption as first-line treatment in managing primary monosymptomatic enuresis in children: how effective is it? A randomised clinical trial
Sadra Rezakhaniha, Bijan Rezakhaniha, Soheila Siroosbakht
BMJ Paediatrics Open.2023; 7(1): e001899.     CrossRef
Nocturnal Bladder Function and Sleep in the Children with Refractory Nocturnal Enuresis: A Prospective Study
Qinyong Zhang, Wen Zhu, Chuanyu Wang, Shuaishuai Shan, Guoxian Zhang, Jianguo Wen, Qingwei Wang
Urology.2023; 182: 218.     CrossRef
Nocturnal enuresis in children: Parents' perspectives
Wen‐Jiao Huang, Yuan‐Yuan Liang, Qian Yang, Xue Ma
Nursing Open.2022; 9(5): 2335.     CrossRef
Bibliometric and visual analysis of nocturnal enuresis from 1982 to 2022
Wenjie Li, Guang Yang, Wenxiu Tian, Yunqi Li, Lei Zhang, Youjie Wang, Yanlong Hong
Frontiers in Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
The association between primary nonmonosymptomatic nocturnal enuresis and the presence of specific phobia: a case–control study
Mahbubeh Isfahani, Parsa Yousefichaijan, Roham Sarmadian, Bahman Salehi, Danial Habibi
African Journal of Urology.2022;[Epub]     CrossRef
Physical activity, sleep quality and life satisfaction in adolescents: A cross-sectional survey study
Yunhua Cao, Zhen Yang, Yongbo Yu, Xin Huang
Frontiers in Public Health.2022;[Epub]     CrossRef
Determinants of bedwetting trajectories between 4 and 7 years – A birth cohort analysis
Joana Morais, Sara Soares, Liane Correia-Costa, Ana Cristina Santos, João Luís Barreira
Journal of Pediatric Urology.2021; 17(5): 647.e1.     CrossRef
Sleep Monitoring of Children With Nocturnal Enuresis: A Narrative Review
Binbin Zhu, Kun Zou, Jianhua He, Xueqin Huang, Weichao Zhu, Ahmad Khaled Ahmad Harb, Jianhua Wang, Aiping Luo
Frontiers in Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef